Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
niebieski_jasny
niebieski-ciemny
niebieski
pasek
niebieski-jasny

Kontakt

Kobierzycki Ośrodek Kultury

ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce
tel./fax 71 311 12 00

NUMER KONTA BANKOWEGO:
BS. KOBIERZYCE NR: 2095750004 00000316 2000 0010

   Pobierz Logo - Wymiary 2299x913 pikseli  kok logo

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Maria Bokun
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość/ Kadry

Poniedziałek - piątek od 8:00-16:00
Tel. 71 311 12 00, wew. 23

Krystyna Białobrzeska - Główny Księgowy
Tel. sł. 691-733-973

Danuta Kołodziejczyk - Specjalista ds. Kadr i Płac
tel.sł.667-945-777
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Ewa Liebig - specjalista ds. obsługi administracyjnej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 311 12 00, wew. 21
tel. sł. 669-559-777

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aleksandra Rachwał - inspektor ochrony danych osobowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Kultura

Joanna Szymkowska - kierownik działu
tel. 71 311 12 00, wew. 27
kom. 669-627-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Puć-Patryło - specjalista ds. wydarzeń kulturalnych

kom. 663-785-000
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Sekcji Kulturalnych i Świetlic Profilaktyki Środowiskowej

Aleksandra Rachwał - Kierownik działu 

Tel. 663 994 000

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Fąfara - specjalista ds. sekcji kulturalnych
Tel. 608 329 418
Tel. 71 311 12 00, wew. 22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Lachtera - specjalista ds. świetlic profilaktyki środowiskowej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. sł. 665-261-777

Dział Promocji Wydarzeń Kulturalnych

Izabela Starzec - Kosowska - Kierownik działu 

tel. 725 135 777 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tomasz Dąbrowski - specjalista ds. promocji wydarzeń kulturalnych

tel. 727-669-000
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Biblioteki

Monika Wiśniewska - kierownik działu
tel. 669-676-000

Punkt biblioteczny w Pustkowie Żurawskim
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biblioteka filia w Wierzbicach
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział techniczny

Tadeusz Naróg - kierownik działu
tel. 692-475-868

Dariusz Krasiński - kierowca
tel. 603-561-200

Artur Mazurak - kierowca
tel.663-981-000

Schemat Organizacyjny KOK

 

2018 02 08 schemat organizacyjny kok

Statut

STATUT KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA KULTURY

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Kobierzycki ośrodek Kultury,  zwany w dalszej części "KOK", jest samorządową instytucją kultury.
 2. KOK działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z Dz. U. z 2012 r, poz. 406 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz.642 j.t. ze zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 446 ze zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 2

 1. Organizatorem KOK jest Gmina Kobierzyce.
 2. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady, funkcję organizatora wykonuje Wójt Gminy Kobierzyce.

§ 3

KOK posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.

§ 4

 1. Siedziba KOK mieści się w Kobierzycach ul. Ludowa 7, a terenem działania jest Gmina Kobierzyce.
 2. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotek.
 3. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w następujących miejscowościach:
  1) Bielany Wrocławskie,
  2) Jaszowice,
  3) Tyniec Mały,
  4) Wierzbice,
  5) Tyniec nad Ślęzą.
 4. Biblioteka prowadzi punkty biblioteczne w następujących miejscowościach:
  1) Pustków Żurawski.

§ 5


KOK używa trzech pieczęci: podłużnych z nazwą Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce i Kobierzycki Ośrodek Kultury
Biblioteka w Kobierzycach 55-040 Kobierzyce, ul. Ludowa 7
oraz okrągłej z napisem w otoku: Kobierzycki Ośrodek Kultury *Kobierzyce*, pośrodku Biblioteka w Kobierzycach.

II. Cele i zadania

§ 6

 1. KOK prowadzi wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, edukacji i wychowania.
 2. Podstawowym celem KOK-u jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 7

 1. Do podstawowych zadań KOK-u należy:
   
  1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań Kulturalnych,
  6) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  7) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,
  8) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
  9) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki,
  10)koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
  11)udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz popularyzacja książki i czytelnictwa, wynikająca z potrzeb miejscowego środowiska (wystawy, kiermasze, konkursy itp.),
  12) gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  13) powadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  14) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  15) wdrażanie nowoczesnych systemów informacji w celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji.
 2. Zadania określone w ust. 1 KOK realizuje poprzez:
  1) prowadzenie sekcji artystycznych,
  2) organizację imprez kulturalno mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki oraz dyskotek,
  3) organizację wypoczynku letniego i zimowego.
 3. KOK może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w szczególności polegającej na:
  1)prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu,
  2)prowadzeniu działalności wydawniczej,
  3)organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych i kulturalnych,
  4)prowadzeniu innej działalności usługowej ze sfery kultury.
 4. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 3 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

III. Zarządzanie i organizacja

§ 8

Bezpośredni nadzór na działalnością KOK-u sprawuje Wójt Gminy Kobierzyce.

§ 9

 1. KOK zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora KOK-u powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kobierzyce, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 10

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) reprezentowanie KOK na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem KOK,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

§11

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu KOK upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 12

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną KOK-u określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
   

§ 12

Regulamin organizacyjny opracowuje, wprowadza i zmienia w drodze zarządzenia Dyrektor.

 

IV. Gospodarka finansowa

§ 13

 1. KOK prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z Dz. U.  z 2012 r, poz. 406 ze zm.)
 2. Działalność statutowa KOK-u finansowana jest ze środków budżetu Gminy Kobierzyce oraz innych źródeł.
 3. Podstawę gospodarki finansowej KOK-u stanowi roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji organizatora.

§ 14

 1. KOK, może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dochody z opłat oraz z działalności gospodarczej przeznaczone są na cele statutowe KOK.

§ 15

 1. KOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami KOK-u są: wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi oraz ze sprzedaży składników majątku ruchomego, a także najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje, darowizny i środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

                V. Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Statut KOK nadaje uchwałą Rada Gminy Kobierzyce.
 2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

Formularz kontaktowy

Kreator formularzy by JoomlaShine
Początek strony