Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie
niebieski_jasny
niebieski-ciemny
niebieski
pasek
niebieski-jasny

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI ORAZ CZYTELNI

Biblioteki Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach 

 

§ 1

 1. Biblioteka przeznaczona jest dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży.
 2. Wypożyczanie do domu i korzystanie z książek na miejscu jest bezpłatne.
 3. W zamiarze korzystania z księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach należy dokonać zapisu. W celu dokonania zapisu należy:
  1. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu oraz zapoznać się ze sposobem ewidencjonowania wypożyczonych książek.
 4. Za korzystanie z wypożyczalni niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik ma obowiązek zawiadomić bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania/zameldowania, miejsca pracy lub szkoły.

 

§ 2

 1. Dane osobowe czytelnika podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) z późn zm.
 2. Czytelnik ma prawo wglądu do danych osobowych zamieszczonych w karcie zapisu, jak również prawo do modyfikowania podanych danych, jeżeli nastąpiła ich zmiana.

 

§ 3

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów (tomów).
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Na prośbę czytelnika biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki na kolejne 14 dni (następne przedłużenie wypożyczenia może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach).
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.

 

§ 4

 1. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać na miejscu, w czytelni.
 2. Czytelnik korzystający z czytelni pozostawia wierzchnią odzież w przeznaczonym na ten cel miejscu i zapisuje się w odpowiednim rejestrze.
 3. W czytelni i kącikach czytelniczych należy zachować ciszę.
 4. W wypożyczalni można wypożyczyć wytypowane czasopisma na okres dwóch tygodni.
 5. Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz umożliwia korzystanie z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

§ 6

 1. Biblioteka ma prawo odmówić korzystania ze zbiorów w sytuacji, kiedy czytelnik pozostaje w zwłoce ze zwrotem wypożyczonego woluminu.
 2. Wypożyczenie może nastąpić po uregulowaniu zaległości.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczanych woluminów.
 4. Czytelnik który nie wywiązuje się ze zobowiązania o którym mowa w ust. 3 powyżej, do którego biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa całkowity koszt ich wysyłki oraz zobowiązany jest do zapłaty kary za przetrzymanie książki w wysokości:
  1. 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wypożyczonych woluminów przez pierwszy miesiąc zwłoki;
  2. 1,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wypożyczonych woluminów po upływie pierwszego miesiąca zwłoki.
  3. Jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu wypożyczonej książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej, za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
  4. Biblioteka upomina czytelnika dwukrotnie, a następnie przekazuje sprawę firmie windykacyjnej.
  5. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, przedstawiciel ustawowy bądź opiekunowie czytelnika niepełnoletniego (w wysokości rzeczywistej do odtworzenia księgozbioru).
  6. Czytelnik celem zrekonstruowania księgozbioru jest zobowiązany odkupić bibliotece w zamian za książkę zagubioną lub zniszczoną identyczny jej egzemplarz, ewentualnie za zgodą bibliotekarza przekazać inną książkę przydatną w bibliotece i będącą w dobrym stanie technicznym i estetycznym.
  7. W razie, gdy nie jest możliwe nabycie nowego woluminu, który byłby identyczny z zagubionym, czytelnik jest zobowiązany wpłacić odszkodowanie za książkę zniszczoną lub zagubioną. Wartość odszkodowania ustala bibliotekarz, uwzględniając aktualną wartość rynkową zagubionej książki .
  8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, której nakład został wyczerpany lub gdy nie istnieje możliwość odtworzenia księgozbioru wartość odszkodowania należnego bibliotece jest kwotą odpowiadająca wartości antykwarycznej woluminu.

 

§ 7

 1. Czytelnicy mogą składać skargi i wnioski
 2. Skargi i wnioski należy składać pisemnie do Kierownika Biblioteki bądź też przez dokonanie wpisu do książki skarg i wniosków.
 3. Właściwym do rozpoznania skarg i wniosków jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

 

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być pozbawiony czasowo lub na stałe praw korzystania z wypożyczalni.

 

§ 9

Niniejszy regulamin stanowi łącznie ze Statutem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nierozłączną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania biblioteki.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_biblioteki.pdf)regulamin_biblioteki.pdf[ ]228 kB
Początek strony