STATUT KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA KULTURY

       I. Postanowienia ogólne

 • Par. 1
  1. Kobierzycki ośrodek Kultury,  zwany w dalszej części “KOK”, jest samorządową instytucją kultury.
  2. KOK działa na podstawie:
  1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z Dz. U. z 2012 r, poz. 406 ze zm.),
  2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz.642 j.t. ze zm.),
  3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 446 ze zm.),
  4) niniejszego statutu.
 • Par. 2
  1. Organizatorem KOK jest Gmina Kobierzyce.
  2. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady, funkcję organizatora wykonuje Wójt Gminy Kobierzyce.
 • Par. 3
  KOK posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.
 • Par. 4
  1. Siedziba KOK mieści się w Kobierzycach ul. Ludowa 7, a terenem działania jest Gmina Kobierzyce.
  2. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotek.
  3. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w następujących miejscowościach:
  1) Bielany Wrocławskie,
  2) Jaszowice,
  3) Tyniec Mały,
  4) Wierzbice,
  5) Tyniec nad Ślęzą.
  2. Biblioteka prowadzi punkty biblioteczne w następujących miejscowościach:
  1) Pustków Żurawski.
 • Par. 5
  KOK używa trzech pieczęci: podłużnych z nazwą Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce i Kobierzycki Ośrodek Kultury; Biblioteka w Kobierzycach 55-040 Kobierzyce, ul. Ludowa 7 oraz okrągłej z napisem w otoku: Kobierzycki Ośrodek Kultury *Kobierzyce*, pośrodku Biblioteka w Kobierzycach. 

  II. Cele i zadania

 • Par. 6
  1. KOK prowadzi wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, edukacji i wychowania.
  2. Podstawowym celem KOK-u jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.
 • Par. 7
  1. Do podstawowych zadań KOK-u należy: 
  1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań Kulturalnych,
  6) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  7) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,
  8) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
  9) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki,
  10) koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
  11) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz popularyzacja książki i czytelnictwa, wynikająca z potrzeb miejscowego środowiska (wystawy, kiermasze, konkursy itp.),
  12) gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  13) powadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  14) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  15) wdrażanie nowoczesnych systemów informacji w celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji.
  2. Zadania określone w ust. 1 KOK realizuje poprzez:
  1) prowadzenie sekcji artystycznych,
  2) organizację imprez kulturalno mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki oraz dyskotek,
  3) organizację wypoczynku letniego i zimowego.
  3. KOK może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w szczególności polegającej na:
  1)prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu,
  2)prowadzeniu działalności wydawniczej,
  3)organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych i kulturalnych,
  4)prowadzeniu innej działalności usługowej ze sfery kultury.
  4. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 3 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

        III. Zarządzanie i organizacja

 • Par. 8
  Bezpośredni nadzór na działalnością KOK-u sprawuje Wójt Gminy Kobierzyce.
 • Par. 9
  1. KOK zarządza Dyrektor.
  2. Dyrektora KOK-u powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kobierzyce, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 • Par. 10
  Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością,
  2) reprezentowanie KOK na zewnątrz,
  3) zarządzanie majątkiem KOK,
  4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.
 • Par. 11
  1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu KOK upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
  2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.
 • Par. 12
  1. Szczegółową organizację wewnętrzną KOK-u określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 • Par. 13
  Regulamin organizacyjny opracowuje, wprowadza i zmienia w drodze zarządzenia Dyrektor.

  IV. Gospodarka finansowa

 • Par. 14
  1. KOK prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z Dz. U.  z 2012 r, poz. 406 ze zm.).
  2. Działalność statutowa KOK-u finansowana jest ze środków budżetu Gminy Kobierzyce oraz innych źródeł.
  3. Podstawę gospodarki finansowej KOK-u stanowi roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji organizatora.
 • Par. 15
  1. KOK, może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  2. Dochody z opłat oraz z działalności gospodarczej przeznaczone są na cele statutowe KOK.
 • Par. 16
  1. KOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
  2. Przychodami KOK-u są: wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi oraz ze sprzedaży składników majątku ruchomego, a także najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje, darowizny i środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

  V. Postanowienia końcowe

 • Par. 17
  1. Statut KOK nadaje uchwałą Rada Gminy Kobierzyce.
  2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.