1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko pracy

Bibliotekarz Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

   – liczba stanowisk pracy: 1

– wymiar etatu: cały etat

– przewidywany termin zatrudnienia: 15 maja 2023

 

Nazwa i adres instytucji kultury: 

Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce

 1. Wymagania związane z w/w stanowiskiem pracy:
 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • wykształcenie: min. średnie, preferowane kierunkowe: informacja naukowa i bibliotekoznaw-stwo,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programu MAK+
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office,
 • umiejętność pracy z dziećmi (organizowanie spotkań czytelniczych),
 • dyspozycyjność (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz 1 raz

w miesiącu sobotni dyżur w bibliotece głównej w Kobierzycach),

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, sumienność, terminowość, pomysłowość, kreatywność,
 • wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom,
 • obowiązkowość, dokładność, rzetelność, systematyczność, punktualność,
 • dbanie o porządek w miejscu pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 1. Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:
 2. Gromadzenie, opracowywanie zbiorów systemie MAK +,
 3. Tworzenie protokołów ubytków i protokołów darów,
 4. Bieżąca obsługa czytelników,
 5. Organizacja wydarzeń związanych z popularyzacją czytelnictwa i zbiorów,
 6. Sporządzanie planów imprez cyklicznych, sprawozdań i raportów z pracy bieżącej,
 7. Planowanie postów w mediach społecznościowych,
 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z przedszkolami, szkołami.
 9. Dbanie o porządek w miejscu pracy.

 

 

 1. Warunki pracy na w/w stanowisku:
 • praca na umowę o pracę – pierwsza umowa na okres próbny (3 miesiące),
 • miejsce pracy: Filia biblioteczna w Bielanach Wrocławskich, ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce
 • praca także w soboty i niedziele (dyżury biblioteczne w bibliotece głównej w Kobierzycach; w przypadku organizacji spotkań czytelniczych zaplanowanych w planie pracy biblioteki oraz spotkań realizowanych przez KOK (m.in. dożynki wiejskie).
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – zał. nr 1,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne – zał. nr 2.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. Wymagane dokumenty. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Sposób i termin składania wniosków:

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy: składać do dnia 05.05.2023                    do godziny 15:00, w siedzibie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce

lub

przesłać pocztą do dnia 05.05.2023 r. na adres Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce oferta musi wpłynąć do godziny 14:00 w tym dniu.

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarz Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.

Oferty pracy, które wpłyną do Kobierzyckiego Ośrodka Kultury po terminie, nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich oferta spełnia wymagania formalne.

bibliotekarz KOK – Oświadczenia