Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako organizator Dożynek Gminnych w Kobierzycach informuje, że w dniu 26.03.2020 r. wpłynęły pytania do zapytania ofertowego:

  1. Zapytanie ofertowe na wynajem techniki estradowej (scena mała i estradowa, oświetlenie, ekran LED) wraz z obsługą podczas imprez organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w 2020r.” (nr sprawy 1211/10/20).

 

Pytanie nr 1:

W umowie zostały użyte sformułowania które nie dotyczą realizacji technicznej wymienionej w zapytaniu np.:

“Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i obsługa oświetlenia sceny...”   czy Państwa zapytanie dotyczy przygotowania i realizacji technicznej czy organizacji imprezy ? bo to są odmienne określenia usługi, słowo “zorganizowanie i organizacja” zostało w umowie użyte kilka raz

Odpowiedź nr 1:

Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje , że przedmiotem umowy jest przygotowanie i realizacja techniczna a nie organizacja imprezy.

Pytanie nr 2:

 

“Wykonawca oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność polegającą m.in. na organizacji imprez kulturalnych” Firmy świadczące usługi w zakresie techniki estradowej nie muszą mieć w swoim zakresie działalności organizacyjnej, ponieważ zajmują się obsługą a nie organizacją – proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr :2

Zamawiający (organizator) dopuszcza by Wykonawca w zakresie działalności nie miał obsługi organizacji imprez kulturalnych, lecz obsługę techniczną imprezy, w takim przypadku należy dostosować oświadczenie.

 

 

Pytanie nr 3:

“Wykonawca zabezpieczy sprzęt przed ewentualnym uszkodzeniem przez uczestników imprezy” – proszę o wyjaśnienie tego punktu o jakim zabezpieczeniu jest mowa ? przypomnę że zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia dział imprezy masowe, wszelka odpowiedzialność za uczestników, wykonawców i użytego mienia w czasie imprezy masowej ponosi Organizator zapewniając uprawnioną agencję ochrony mienia oraz pracowników ochrony z odpowiednimi uprawnieniami.

“Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, którym Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy, m.in.  wyrządzone przez:  działania uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury (wichury, burze itp.),”  Wszystkie szkody powstałe w czasie imprezy a które powstały w wyniku zapewnienia niedostatecznej ochrony obciąża Organizatora imprezy (Ustawa o Ochronie Osób i Mienia), Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za techniczny przebieg imprezy jej bezpieczeństwo oraz w zakresie zapewnienia bezpiecznej formy korzystania ze sprzętu, wykorzystanego przy wykonywaniu niniejszej umowy.. znowu, Wykonawca realizacji technicznej nie może zgodnie z prawem odpowiadać za bezpieczeństwo imprezy, ponieważ nie ma do tego uprawnień oraz zapytanie ofertowe nie dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa tylko realizację techniczną. Bardzo proszę o wyjaśnienie wszystkich w/w moich zastrzeżeń.

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z art. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

  1. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;

2) ochrony porządku publicznego;

3) zabezpieczenia pod względem medycznym;

4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

  1. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.
  2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.”

 

Brak jest przepisów, które nakładają na Organizatora obowiązek zabezpieczenia sprzętu wykorzystywanego do zorganizowania imprezy masowej.

Obowiązek zabezpieczenia sprzętu spoczywa zatem na Wykonawcy.