Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy 125/2021/KCDK

Nazwa projektu: „Nowa Kultura-modernizacja cyfrowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury-grant nr 7668/21/A3

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2022 r. do godz. 15.30
  2. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: Zakup i dostawa sprzętu cyfrowego oraz szkolenia w ramach Projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: imprezy@kultura-kobierzyce.pl
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez Bazę konkurencyjności.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowy link z zamieszczonym ogłoszeniem w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy 125/2021/KCDK Nazwa projektu: „Nowa Kultura-modernizacja cyfrowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury-grant nr 7668/21/A3 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. (funduszeeuropejskie.gov.pl)

klauzula_informacyjna_kontrahenci

zał. 1_specyfikacja techniczna_Konwersja Cyfrowa

zał. 3_oświadczenie o braku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

zał.1_specyfikacja_techniczna_konwersja_cyfrowa

zał.2_formularz_ofertowy

zał.3_oświadczenie_o_braku_powiązań

zał.4_ protokół_odbioru_sprzęt_cyfrowy

Zał.4_protokół odbioru-sprzęt cyfrowy

Zał.5_protokół odbioru-sprzęt komputerowy

zał.5_protokół_odbioru_sprzetu_komputerowego

Zał.6_protokół_ z realizacji szkoleń

zał.6_protokół_realizacji_szkoleń

zapytanie_ofertowe_konwersja_cyfrowa

zapytanie_ofertowe_konwersja_cyfrowa