Kobierzyce, 03.12.2019 r.

numer sprawy:1211/16/2019

 

 

Zamawiający – Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach reprezentowany przez Panią Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, realizując zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego, z zastosowaniem przepisów: ustawy – Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1145), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Zarządzenia nr 3/2017/KOK Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury z dnia 04.07.2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kobierzyckiego Ośrodka Kultury udzielania zamówień publicznych,

zaprasza Państwa do złożenia oferty na zamówienie pn.:

Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. do godziny 11:00 w siedzibie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach, ul. Ludowa 7, 50 – 040 Kobierzyce, w Sekretariacie na I piętrze

Oferta winna być sporządzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym (w załączeniu).

Wprowadzono: 03.12.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofert.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Oferta.rtf

Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 – Projekt Umowy

Załącznik 4 – Oświadczenie Wykonawcy