ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.
Nr sprawy: 1211/5/20
Dotyczy: Zabezpieczenie medyczne podczas Dożynek Gminnych w dniu 29-30.08.2020

Informacja o wyborze oferty_zabezpieczenie medyczne