DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W KOBIERZYCACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

PRACOWNIK TECHNICZNY

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Miejsce świadczenia pracy – Obiekt we wsi Wysoka ul. Chabrowa 4,
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca zmianowa

 

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

– dyspozycyjność, staranność, rzetelność,

– umiejętność zdiagnozowania usterki,

-umiejętność skutecznego komunikowania się,

– umiejętność organizowania pracy własnej,

– samodzielność w działaniu,

– wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m. in.:

– prace porządkowe  na obiekcie,

– drobne prace techniczne , naprawcze, itp.

– otwieranie i zamykanie obiektu (przed i po zajęciach),

– opieka nad obiektem (całościowa),

– zgłaszanie  kierownikowi działu sekcji kulturalnych i świetlic, o wszelkich zaistniałych trudnościach i nieobecności instruktorów,

– wydawanie uprawnionym osobom, kluczy do pomieszczeń;

– nadzorowanie bezpieczeństwa obiektu;

– udzielanie klientom ogólnych informacji o działalności obiektu

–  bieżąca kontrola urządzeń, sprzętu znajdującego się w obiekcie, jego naprawa bądź zgłaszanie Kierownikowi potrzeby jego wymiany;

– dbanie o estetykę i czystość obiektu;

– bieżące zgłaszanie poważniejszych usterek wymagających wezwania serwisów specjalistycznych;

– wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. Curriculum Vitae

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą mailową na adres: biuro@kultura-kobierzyce.pl . Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 22.09.2021 r. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu zostaną zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.