• Deklaracja dostępności Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.

  Kobierzycki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Data publikacji:04.11.2001 r.

  Data aktualizacji:13.07.2021 r.

  Treści niedostępne cyfrowo:

  1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
  2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.
  3. Nie wszystkie filmy i nagrania są publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących.

  Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

  1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  3. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Kobierzycki Ośrodek Kultury i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
  4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  5. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audio deskrypcji.

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2021 r.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
  Osobą kontaktową jest Paweł Rachwał, prachwal@kultura-kobierzyce.pl
  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 887173777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  Siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, wejście od ul. Krótkiej:

  • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
  • w budynku znajduje się winda,
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na drugim piętrze,
  • brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego