Kobierzycki Ośrodek Kultury przypomina o dokonaniu płatności za drugi kwartał zajęć.

Termin płatności upływa w dniu 10 stycznia 2023 roku.

Opłaty należy dokonywać  przelewem na rachunek bankowy KOK w  BS Kobierzyce nr konta: 209575 0004 0000 0316 2000 0010 z określeniem na dowodzie wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek za jakie zajęcia. Brak  opłaty w terminie powoduje, że zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.