Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. W dniu 08.10.2021 została podpisana umowa na realizację grantu. Miło jest nam poinformować, że w tym miesiącu otrzymaliśmy środki na realizację w/w zadania. Wysokość środków jakie otrzymaliśmy z Funduszu Europejskiego pozostającego w dyspozycji  Dyrektora Narodowego Centrum Kultury to kwota 109 900 zł.

Środki te przeznaczone zostaną na zakup  sprzętu audio-video do transmisji online i streamingu (sprzęt komputerowy z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia dla osób niepełnosprawnych – domowa pętla indukcyjna).

Kobierzycki Ośrodek Kultury dzięki projektowi będzie mógł stworzyć optymalne w zakresie edukacji kulturalnej, animacji oraz stworzy warunki do uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystko to odbędzie się dzięki wyposażeniu, które jest  niezbędne do realizacji celów statutowych ośrodka. Pozyskane środki finansowe pomogą nam wyposażyć sale: plastyczną, muzyczne i inne. Sala muzyczno-widowiskowa zostanie doposażona w urządzenia pozwalające na streaming wydarzeń kulturalnych odbywających się w ośrodku.

Wszystkie zaplanowane działania dadzą większe możliwości funkcjonowania domu kultury w czasach, gdy zajęcia prowadzone są on-line a koncerty i inne wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności.

Dzięki szkoleniom oraz odpowiedniemu wyposażeniu, stworzymy nowoczesne warunki dla społeczności lokalnej. Zakup wyposażenia i szkolenia zwiększą kompetencje pracowników domu kultury. Nasza działalność będzie bardziej efektywna i widoczna.

Do napisania projektu grantowego skłoniła nas sytuacja związana pandemią COVID-19. Przez pandemię zachwiana została relacja z naszymi odbiorcami oraz z niektórymi podmiotami np. ze stowarzyszeniami, szkołami. Brak odpowiedniego wyposażenia zapoczątkował poszukiwanie środków finansowych. Kobierzycki Ośrodek Kultury złożył w tym celu wniosek do Narodowego Centrum Kultury na wyposażenie i doszkolenie pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Dzięki pozyskanym środkom znów będziemy mogli być w stałym kontakcie i  nie odczujemy negatywnych skutków pandemii.