DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W KOBIERZYCACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Specjalista ds. Świetlic

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Miejsce świadczenia pracy – Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, Kobierzyce
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (umowa na zastępstwo)

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:

wykształcenie: wyższe (mile widziany kierunek: administracja lub zarządzanie)

– prawo jazdy kat. B

– dyspozycyjność, staranność, rzetelność,

– umiejętność skutecznego komunikowania się,

– umiejętność organizowania pracy własnej,

– samodzielność w działaniu,

– wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m. in.:

– organizacja i nadzór nad pracami świetlic,

– dozór nad całością funkcjonowania świetlic i pracą opiekunów,

– przygotowywanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji wyposażenia świetlic, sporządzanie protokołów, przygotowywanie planów finansowych i rozliczeń, opisywanie faktur, przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych świetlic, prowadzenie ewidencji i opracowywanie innych dokumentów,

– organizacja wypoczynku letniego i zimowego,

– zaopatrywanie świetlic w niezbędne materiały potrzebne do realizacji planu

– zgłaszanie  kierownikowi działu sekcji kulturalnych i świetlic, o wszelkich zaistniałych trudnościach i nieobecności opiekunów świetlic,

– nadzorowanie realizowanego planu opiekunów świetlic środowiskowych,

– udzielanie klientom informacji o działalności obiektu,

– promowanie działalności świetlic w mediach społecznościowych Kobierzyckiego Ośrodka Kultury,

– wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika działu sekcji i świetlic oraz dyrektora.

  

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. Curriculum Vitae

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą mailową na adres: biuro@kultura-kobierzyce.pl . Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 22.12.2021 r. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu zostaną zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.