ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH

I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI

TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ

29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE

nr sprawy: 1211/3/20                                                                                 z dnia 19.03.2020

Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ PLENEROWEJ MASOWEJ 29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE, na stadionie sportowym w Kobierzycach, tj. pkt. 3, podpunkt e, f oraz pkt. 8 w ten sposób, iż:

 

pkt. 3

  1. Termin rozpatrywania ofert:
  • weryfikacja formalna – do dnia 13.03.2020 r.
  • weryfikacja merytoryczna- do dnia 31.03.2020 r.
  1. Informacja o zaproszeniu do II etapu zostanie wysłana do oferentów do dnia 05.04.2020 r.

 

pkt. 8

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 10.05.2020